FORA.tv Speaker - Alexei Agratchev

 Alexei  Agratchev  Thumbnail

Biography

Alexei Agratchev, Chief Executive Officer & Co-Founder, RetailNext

1 Program

Retail 2014: How Are You Sleeping?

10.28.14 | 00:18:29 min | 0 comments